Historia


 

Przed I Wojną Światową, gdy byliśmy pod zaborem rosyjskim, nauka dzieci trwała tylko w okresie zimowym. Wioska wynajmowała mieszkanie i nauczyciela. Nauka ograniczała się do umiejętności pisania i rachowania. Czytano i mówiono po rosyjsku. W grudniu 1905 r. zebranie gminne podjęło uchwałę o wprowadzeniu języka polskiego jako urzędowego w gminie i do nauki w szkole. Uchwała ta jednak nie weszła w życie. Po odzyskaniu niepodległości (1920 r.) dzieci uczyły się w wynajętych mieszkaniach w Niegowie, Zazdrości i Zabrodziu.

Staraniem mieszkańców zbudowano budynek z drewnianych bali. Oddano go do użytku w 1936 roku. W latach następnych położono tynki wewnątrz. Po II Wojnie Światowej z cegły dobudowano prawe skrzydło z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W latach 1977-1978 przeprowadzono remont oraz założono centralne ogrzewanie i wodę. W tym czasie wybudowano Dom Nauczyciela dla 6 rodzin.

Idea budowy nowej szkoły zrodziła się w latach 60., kiedy to znacznie wzrosła liczba dzieci (wyż demograficzny), a w latach 70. w związku z tworzeniem Zbiorczych Szkół Gminnych duży budynek stał się koniecznością. Wobec czego postanowiono na nowym placu wybudować szkołę z prawdziwego zdarzenia o powierzchni 3700 m2 z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym. Obliczono, że ta inwestycja według cen z 1984 r. będzie kosztowała 300 000 000 zł. Na owe czasy była to suma duża. Wykonanie projektu budowy tego obiektu zlecono specjalistycznej firmie projektowo-budowlanej w Ostrołęce. Opracowanie projektu trwało kilka lat. Trudno było także znaleźć wykonawcę. 

Najbardziej odpowiedni z wielu względów był PBRol z Wyszkowa, który miał pełen portfel zamówień na najbliższe lata.

Z upływem lat ciągle rosnąca inflacja i brak środków finansowych nie pozwoliła na rozpoczęcie budowy według ambitnych planów. Nie załatwiono też do końca spraw związanych z wykupem od rolników działek, z których miał powstać plac budowy. Tak więc przez całe lata ślimaczyła się sprawa budowy szkoły w Zabrodziu. Tymczasem dzieci z Adelina, Słopska i Mościsk uczyły się w starym zabytkowym budyneczku wymagającym kapitalnego remontu. W takiej szkole umieszczono ok. 500 dzieci w 20 oddziałach w 7 izbach lekcyjnych i 3 zaadaptowanych do prowadzenia zajęć w innych wynajętych budynkach. Wszystkie pomieszczenia do nauki były dość małe i mogły pomieścić 15-20 uczniów. Sanitariaty znajdują się na zewnątrz budynku. 

Terenem rekreacyjnym były małe korytarzyki o powierzchni 50 m2. W czasie przerw międzylekcyjnych przypadało 4 uczniów na 1 m2 powierzchni rekreacyjnej. W tych niezmiernie trudnych warunkach uczyły się dzieci i pracowali nauczyciele.

Czyniono wiele prób by sytuację poprawić. W 1990 r. powołano ponownie do życia 8-klasową Szkołę Podstawową w Adelinie. Część uczniów odeszła z Zabrodzia do Adelina. Jednak 

sytuacja niewiele się poprawiła. Już od 1991 roku do ówczesnego budynku wprowadzono dwa oddziały zerowe po likwidacji Państwowego Przedszkola w Zabrodziu. Nadal w budynku uczyło się ok. 350 dzieci szkolnych i 40 dzieci w oddziałach zerowych. Zajęcia trwały od godz. 715 do 1715. Do szkoły dowoziło się 110 uczniów ze Słopska, Młynarzy, Gaju i Wysych. W tak ciężkich warunkach lokalowych szkoła prowadziła świetlicę i dożywianie dzieci – korzystało 170 uczniów.

W tej tak bardzo trudnej sytuacji lokalowej zachodziła pilna potrzeba - za wszelką cenę – rozbudowy ówczesnego budynku szkolnego. Dyrekcja Szkoły, Władze Gminne, Nauczyciele i Rodzice byli bardzo wytrwali i „wzięli sprawy w swoje ręce” dążąc do zrealizowania wyznaczonego celu. Zorganizowano przez dwa sezony 18 dochodowych zabaw tanecznych. Za pieniądze uzyskane z imprez wykonano wymianę podłóg w najstarszej części szkoły i zakupiono 32 tysiące sztuk cegły podwójnej. Za środki uzyskane z funduszu Rady Gminy zakupiono 5 tysięcy sztuk gazobetonu. 

Był to początek drogi. Powołano do życia i zarejestrowano Stowarzyszenie „Pomoc Szkole” w Zabrodziu w czerwcu 1993 r. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji rozbudowy szkoły na starym placu oraz załatwiono w urzędach wszelkie formalności związane z budową szkoły. W styczniu 1994 r. odbył się ostateczny przetarg, w którym zwyciężył wykonawca Eugeniusz Kurpiewski z Wyszkowa. Dobrze zorganizowany i przeprowadzony przetarg pozwolił obniżyć koszty wybudowania stanu surowego budynku. Już w pierwszym dniu wiosny 21 marca 1994 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Dzięki zaangażowaniu wykonawcy i zdobyciu niezbędnych środków finansowych oddano stan surowy na koniec 1994 r. 

W roku następnym wykonano elektrykę, tynki wewnętrzne i elewację na zewnątrz. Wiosną tego samego roku wzmożono tempo prac budowlanych i wykończono budynek.

Budowę finansował: Urząd Gminy w Zabrodziu, Kuratorium Oświaty w Ostrołęce oraz 

środki społeczne z dobrowolnych wpłat rodziców i osób zainteresowanych szkołą. W nowo wybudowanym budynku szkoła otrzymała: 7 izb lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety: lekarski i logopedii, szatnie oraz sanitariaty.

 

 

KALENDARIUM

 

 

1936 r. Oddanie do użytku pierwszego, drewnianego budynku szkoły.

1955 r. Elektryfikacja szkoły

1956 r. Postawienie ogrodzenia

1957 r. Przy Szkole Podstawowej została zorganizowana Szkoła Przysposobienia Rolniczego

1960 r. Oddanie do użytku dwóch dobudowanych sal lekcyjnych.

1966 r. Remont kapitalny budynku szkoły.

1974 r. Utworzenie Gminnej Szkoły Zbiorczej w Zabrodziu.

1977-1978 r. Remont budynku szkoły; założenie centralnego ogrzewania i wody.

1993 r. Powołanie do życia Stowarzyszenia "Pomoc Szkole".

1994 r. Ropoczęcie budowy pierwszej części nowego budynku szkoły.

1996 r. Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

1999 r. Ropoczęcie budowy sali gimnastycznej.

1999 r. Utworzenie Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu w nowej części szkoły.

2000 r. Oddanie do użytku kolejnej części z salą gimnastyczną.

2001 r. Wyburzenie starego budynku i ropoczęcie budowy trzeciej i ostatniej części szkoły.

2002 r. Oddanie do użytku ostaniej części budynku z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu.

2003 r. Nadanie imienia Marii Konopnickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu. 

2015 r. Przekształcenie placówki w Zespół Szkolno-Przedszkolny i przekazanie na jej potrzeby całości budynku.