Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DLA DZIECI DOWOŻONYCH SZKOLNYM AUTOBUSEM

 

1. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się według opracowanego planu zajęć i planu dowożenia, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

2. Na zajęcia uczęszczają dzieci, których rodzice dokonali pisemnego zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe. Wniosek, zaś został rozpatrzony pozytywnie.

 

3. Zajęcia świetlicowe dla osób dowożonych autobusem szkolnym odbywają się rano od 700 do 800 oraz po południu, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 

4. Dzieci, które zostaną przywiezione autobusem do szkoły, zgłaszają się pod opiekę wychowawców świetlicy.

 

5. Po skończonych lekcjach uczniowie dowożeni zgłaszają się na zajęcia świetlicowe.

 

6. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć przez rodziców osobiście lub pisemnie przez rodziców lub opiekunów. Decyzję o zwolnieniu uczestnika zajęć zawsze podejmuje wychowawca.

 

7. Wychowawca prowadzi rejestr obecności.

 

8. Uczniowie korzystający z przewozów autobusem przebierają się w szatni nie wcześniej niż na pięć minut przed dzwonkiem, kończącym godzinę lekcyjną.

 

9. Na świetlicy obowiązuje obuwie szkolne.

 

10. Uczestnicy zajęć świetlicowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa i wykonywania poleceń wychowawców.

 

11. Nauczyciele mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki o problemach zaistniałych podczas zajęć lub powtarzających się nieobecnościach ucznia.

 

12. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor placówki lub osoba przez niego wskazana.

 

13. W sprawach nieuregulowanych decyzję wiążącą podejmuje dyrektor placówki lub osoba przez niego wskazana.