Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zabrodziu

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego zarząd wybierany jest spośród uczniów klas IV-VII w wyborach demokratycznych, które są przeprowadzane w terminie do końca września każdego roku szkolnego.

 

Do zadań Samorządu należy:

 

 • rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów
 • i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
 • organizowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych,
 • przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
 • dbanie o mienie szkolne,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
 • rozstrzyganie sporów między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
 • dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.
 • podejmowanie działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły i Radą Wolontariatu
 • współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych

 

Samorząd Uczniowski jest uprawniony do :

 

 • przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkolnych, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
 • przedstawiania propozycji do planu  wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowania uczniów,
 • wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów,
 • udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
 • wydawanie gazetek, prowadzenie kroniki lub radiowęzła,
 • zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień stosowanych
 • w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń dla uczniów,
 • udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących wystawiania ocen z zachowania,
 • wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej,
 • dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez uczniów.

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

Samorząd klasowy w składzie:

 

 • Gospodarz Klasy,
 • Zastępca Gospodarza,
 • Skarbnik.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska w Zarządzie.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 

 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz.

 

Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.  Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

 

W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.         Samorząd Klasowy:

 

a.         reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

b.         organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

c.         wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d.         organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

2.         Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

a.         uchwala Regulamin SU,

b.         podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c.         ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

d.         dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

3.         Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

a.         kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b.         wykonuje uchwały Rady SU,

c.         czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

d.         pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

e.         rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

f.          występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji.

 

Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego

 

1.         Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

2.         Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku klasa niezwłocznie dokonuje wyboru innego kandydata.

3.         Kandydatami do Zarządu SU są członkowie Samorządów Klasowych klas IV-VII.

4.         Kandydaci do Zarządu SU muszą posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Tryb wyboru Zarządu SU

 

 • W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • W celu przeprowadzenia wyborów opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje 6 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
 • Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 • Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 • Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
  • do dnia 15 września każda klasa dokona wyboru Samorządu Klasowego,
  • w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU kandydatów do Zarządu;
  • Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do końca września.

 

Ceremoniał wewnątrzszkolny

 

1.         Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

2.         W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie wyróżniający się  w nauce, o nienagannej postawie i co najmniej bardzo dobrym zachowaniu.

 

Skład Pocztu Sztandarowego:

 

a.         chorąży: jeden uczeń z klasy VII

b.         zastępca chorążego:  jeden uczeń z klasy VI i jeden uczeń z klasy VI,

c.         asysta: Cztery uczennice z klasy VII i dwie uczennice z klasy VI.

 

3.         Kandydatury składu pocztu w porozumieniu z wychowawcą zgłaszane są przez opiekuna SU Radzie Pedagogicznej. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od przekazania sztandaru w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.

 

4.         Decyzją Samorządu Uczniowskiego uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru i poinformować o tym Radę Pedagogiczną.

 

5.         Insygnia Pocztu Sztandarowego to:

 

a.         biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

b.         białe rękawiczki.

 

6.         Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych.

 

7.         Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani w stroje galowe.

 

8.         Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.