Regulamin boiska szkolnego

 

1. Właścicielem boiska jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu.

2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.

3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe.

4. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie nauczyciela.

5. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.

6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest  po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

7. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela dyżurującego, konserwatora sprzętu lub dyrektora szkoły.

8. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.

9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

10. Na obiekcie obowiązuje zakaz:

  • wprowadzania psów i innych zwierząt,
  • niszczenia urządzeń,
  • wspinania się po konstrukcji ogrodzenia i bramkach,
  • niszczenia zieleni,
  • jazdy po boisku pojazdami,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • spożywania napojów alkoholowych,
  • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
  • zaśmiecania terenu.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania niniejszego regulaminu.

12. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z obowiązującymi statutami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu.