Regulamin sali gimnastycznej

 

1. Właścicielem sali gimnastycznej jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu.

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.

3. W sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe.

4. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane w szkolnym rozkładzie zajęć.

5. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

6. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

7. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz czyste sportowe obuwie na nieślizgającej podeszwie, która nie pozostawia śladów.

8. Zabrania się wchodzenia do sali w czasie przerw oraz poza obowiązującymi zajęciami wychowania fizycznego.

9. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. Osoby, które nie uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać.

11. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe, itp.).

12. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni. Dłuższe włosy powinny być związane. Niedopuszczalne jest także żucie gumy w trakcie zajęć.

13. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela.

14. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

15. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.

16. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

17. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

18. Za szkody materialne wyrządzone w sali gimnastycznej przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.

19. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się w sali gimnastycznej są odpowiedzialne osoby korzystające w danym czasie.

20. Zabrania się wnoszenia na teren sali gimnastycznej niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, jedzenia i picia.

21. W przypadku zaplanowania w sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, organizatorzy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej zobowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skrzynia, materace, siatka itp.). Po zakończeniu uroczystości zobowiązani są do uprzątnięcia sali ze wszelkich ozdób i dekoracji.

22. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach.

23. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrekcją placówki.

24. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z obowiązującymi statutami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu.