Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu

 

Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią, w skład której wchodzą: czytelnia, wypożyczalnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

Rozdział I   

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Biblioteki Szkolnej określa:

a. zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni i ICIM;

b. zasady związane z udostępnianiem i wypożyczaniem książek;

c. zasady związane z wypożyczaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych     (zał. nr 1);

d. zasady przyjęcia książek na stan biblioteki;

e. zasady funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii.

2. Każdy uczeń i rodzic zostanie zapoznany z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz przez wychowawcę danej klasy.

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej podane są do wiadomości użytkowników w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

4. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

5. Biblioteka prowadzi wolontariat dla chętnych uczniów z klas ósmych.

 

Rozdział II

Regulamin wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

§ 1

Regulamin wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Dzieci z grup przedszkolnych mogą wypożyczać książki pod opieką rodzica/opiekuna.

2. Uczniowie przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów bibliotecznych podlegają rejestracji na podstawie aktualizowanych z każdym początkiem roku szkolnego list uczniów poszczególnych klas, pobranych z Sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu. 

3. Pozostali użytkownicy podlegają rejestracji podczas pierwszych odwiedzin w celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. 

4. Jednorazowo uczniowie oraz dzieci z grup przedszkolnych mogą wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.

6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania  na określoną książkę ze strony innych czytelników.

7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem. Zniszczenie mienia szkoły będzie rzutowało na ocenę zachowania ucznia.

9. Biblioteka szkolna na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego będzie przyjmowała tylko zwroty wypożyczonych książek.

10. Czytelnicy biblioteki wszystkie wypożyczone książki mają obowiązek zwrócenia przed końcem roku szkolnego (co najmniej tydzień przed zakończeniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym zakończenie danego roku szkolnego).

11. Biblioteka szkolna nie wypożycza książek na wakacje.

12. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego są zobowiązani do aktualizacji u nauczyciela bibliotekarza listy lektur obowiązkowych
i uzupełniających do 15 września każdego roku szkolnego, w celu zapewnienia ich dostępności w bibliotece szkolnej. 

§ 2

Regulamin czytelni

1. Czytelnia stanowi integralną część biblioteki i jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. Użytkownicy czytelni nie podlegają rejestracji.

3. Użytkownicy korzystają z księgozbioru podręcznego na miejscu.

4. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 3

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

1.Z Centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Centrum posiada 3 laptopy, które służą użytkownikom przede wszystkim do wyszukiwania edukacyjnych informacji w Internecie.

3. Przy jednym stanowisku mogą pracować najwyżej dwie osoby.

 4. Uczniowie podczas przerw mogą korzystać ze sprzętu z dostępem do Internetu według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu na dany rok szkolny.

5. Przed skorzystaniem z urządzenia należy koniecznie poinformować bibliotekarza o celu pracy.

6. Użytkownik zgłasza bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości sprzętu.

7. W ICIM obowiązuje kategoryczny zakaz: korzystania ze stron www o treści innej niż edukacyjna, korzystania z portali społecznościowych, instalowania/kasowania programów, manipulowania przy gniazdkach, przewodach itp.

8. Przed kopiowaniem materiałów z Internetu należy sformatować nośnik.

9. Za uszkodzenie sprzętu i oprogramowania finansowa odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź prawni opiekunowie ucznia.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu ICIM wiąże się z zakazem korzystania na czas określony przez bibliotekarza.

Rozdział III

Przyjęcie książek na stan biblioteki 

1. Książki zostają przyjęte na stan biblioteki – wpisane do księgi inwentarzowej na podstawie zamówienia złożonego przez szkołę (otrzymanej faktury) bądź
na podstawie przygotowanego przez bibliotekarza dowodu wpływu (jako dar otrzymania od uczniów, rodziców i anonimowych czytelników).

2. Książki przyjęte na stan biblioteki stanowią własność szkoły.

3. Książki zniszczone lub zdezaktualizowane ulegają selekcji, a następnie zostają przekazane na makulaturę.

Rozdział IV   

                                                                                  Zasady funkcjonowania biblioteki na czas epidemii COVID-19 

§ 1

Postępowania ogólne

1. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

2. Użytkownikom ogranicza się korzystania z księgozbioru w wolnym dostępie do półek, korzystania z czytelni oraz ICIM.

§ 2

Zasady wypożyczania i zwracania książek

1. Z wypożyczalni mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły – bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Z wypożyczalni nie korzystają dzieci z grup przedszkolnych.

3.  Przed wejściem do biblioteki obowiązkowe jest mycie i dezynfekcja rąk.

4. Korzystanie z biblioteki odbywa się według określonych zasad i załączonego harmonogramu (zał. Nr 2).

5. Uczniom klas I-III nauczyciel bibliotekarz znosi propozycje książkowe do ich sali lekcyjnej celem wypożyczenia lub zwrotu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

6. Uczniom klas IV-VIII oraz nauczycielom i pracownikom szkoły książki wypożyczane są w wejściu do biblioteki, przy którym ze stolika odbierają
lub zwracają książki – zachowując dystans 1,5 m od bibliotekarza.

7. Jednorazowo można  wypożyczyć: uczniowie klas I-III jedną książkę na okres dwóch  tygodni, a pozostali dwie książki na okres miesiąca.

8. Zwrócone woluminy będą odkładane do pudełka, oznakowane datą zwrotu i poddane dwudniowej kwarantannie.

 

§ 3

Zasady postępowania pracownika biblioteki

1. W bibliotece szkolnej pracuje jeden, stały pracownik, który stosuje indywidualne środki ochrony osobistej.

2. Bibliotekarz wypożyczający książki lub odbierający zwroty powinien dezynfekować blat stolika, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników. 

3. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

4. Bibliotekarz powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu. 

Omówiono i uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 09.09.2020 r.