Regulamin szkolnej świetlicy popołudniowej

 

 

 

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

POPOŁUDNIOWEJ DLA DZICI RODZICÓW PRACUJĄCYCH

 

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W ZABRODZIU:

 

Głównym celem świetlicy szkolnej popołudniowej jest zorganizowanie czasu dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na godziny pracy ich rodziców/opiekunów prawnych. Celem jej działalności jest przede wszystkim zapewnienie im opieki po zakończonych zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

 

 

 

 1. I.                   ZASADY OGÓLNE: 

 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opracowanego planu zajęć.
 2. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 11.30 do godz. 17.30.
 3. Ze świetlicy korzystają uczniowie, których rodzice złożyli pisemne wnioski.
 4. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły oraz wychowawca świetlicy.
 5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy po lekcjach.
 6. Zasady i godziny opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie bądź osobiście.
 8. Dziecko  powyżej 7 r. ż. może samodzielnie opuścić świetlicę tylko po złożeniu przez rodzica stosownego oświadczenia i po wcześniejszym pisemnym, ustnym lub telefonicznym powiadomieniu o tym wychowawcy świetlicy.
 9. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest bezpłatny.
 10. Dziecku korzystającemu z zajęć świetlicowych rodzice zapewniają tzw. „wyprawkę”, w skład której wchodzą materiały papiernicze i plastyczne wskazane przez wychowawcę świetlicy.
 11. 11.  Zajęcia świetlicowe odbywają się według Harmonogramu Pracy Świetlicy Szkolnej Popołudniowej

 

 

 

 1. II.                ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 

- z klas 0- III,

 

- obojga rodziców pracujących,

 

- rodziców samotnie wychowujących dzieci,

 

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

 

- umieszczone w rodzinach zastępczych,

 

- dojeżdżające,

 

- z rodzin objętych nadzorem kuratora,

 

- z klas IV - VIII ( w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy).

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie nie spełniający kryterium przyjęcia do świetlicy szkolnej popołudniowej dla dzieci rodziców pracujących, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na odwożenie, korzystają z opieki świetlicy dla dzieci dojeżdżających.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej
  1 miesiąca uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 4. W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc w świetlicy tj. 25 uczniów x liczba grup planowanych na dany rok szkolny, komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych wniosków do końca czerwca b. r. szkolnego oraz ostatecznej weryfikacji do połowy września nowego roku szkolnego.
 5. Dyrektor  może  zażądać  dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego do świetlicy szkolnej popołudniowej
  w określonym terminie.
 6. Komisja sporządza listę przyjętych na świetlicę dzieci i wywiesza na tablicy ogłoszeń w terminie zgodnie z decyzją dyrektora szkoły.

 

 

 

 1. III.             ZASADY KORZYSTANIA ZE W ŚWIETLICY CZASIE PANDEMII:

 

 1. Na świetlicę uczęszczają dzieci bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej do tego sali: grupa I – sala 109, grupa II – sala 113, grupa III - 114.
 3. Każdy uczeń ma wyznaczone stałe miejsce  w sali, którego nie może zmieniać. Uczniowie mogą dzielić stolik z osobą z tej samej klasy bądź spokrewnioną.
 4. Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy przez rodziców/opiekunów, którzy nie wykazują  objawów sugerujących infekcje dróg oddechowych.
 5. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci ze świetlicy w wyznaczonej przestrzeni (hol dolny przy wejściu) sygnalizując przyjście dzwonkiem przy wejściu lub domofonem.
 6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (należy niezwłoczne umyć i zdezynfekować ręce po przyjściu na świetlicę , przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po korzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 7. Posiłek spożywamy w sali świetlicowej na swoich stałych miejscach.
 8. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w miejscu umożliwiający łatwy dostęp wychowanków oraz pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
 9. Salę świetlicową należy regularnie wietrzymy, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po dezynfekcji.
 10. W przypadku zaobserwowaniu u ucznia objawów infekcji, temperatury lub po zgłoszeniu przez dziecko złego samopoczucia wychowawca natychmiast odprowadza dziecko w wyznaczone miejsce (sala izolacji – sala 121) lub izoluje zachowując  minimum 2 metry odległości od innych uczniów, a następnie niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze świetlicy.
 11. W razie konieczności kontakt rodzica z wychowawcą świetlicy odbywa się przez telefon.
 12. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze, a po zajęciach umieszczane są w indywidualnych plastikowych pojemnikach/pudełkach.
 13. W ramach zajęć świetlicy możemy korzystać z placu zabaw, boiska szkolnego, sali gimnastycznej.
 14. Uczniowie nie mogą zabierać na świetlicę zabawek/przedmiotów przyniesionych z domu.
 15. W sali świetlicowej, na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu uczniowie mogą przebywać bez maseczek.
 16. Podczas opuszczania świetlicy noszenie maseczki jest obowiązkowe (korytarz, szatnia).

 

 

 

 1. IV.        ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY: 

 

 1. Przestrzegamy regulaminu i zasad obowiązujących na świetlicy w czasie pandemii.
 2. Szanujemy siebie nawzajem, zachowujemy się kulturalnie, nie krzyczymy, jesteśmy dla siebie uprzejmi, pomagamy sobie, wspieramy się.
 3. Nie dokuczamy sobie i nie wyśmiewamy się z innych.
 4. Zachowujemy się bezpiecznie.
 5. Nie przeszkadzamy innym w prowadzeniu zajęć, w trakcie wypowiedzi, ani w odrabianiu lekcji.
 6. Dbamy o czystość w sali, odkładamy zabawki na swoje miejsce. Nie niszczymy zabawek, gier, ani sprzętów.
 7. Przed opuszczeniem świetlicy porządkujemy swoje miejsce pracy/ zabawy.

 

 1. V.                ZADANIA  I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

 

 

 

 1. Zagwarantowanie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć świetlicy.
 2. Przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy w czasie pandemii.
 3. Okazanie szacunku i zrozumienia uczniom, wykazanie się empatią.
 4. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych i intelektualnych.
 5. Prowadzenie dokumentacji- dziennik zajęć, plan pracy, wnioski o przyjęcie na świetlicę.
 6. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.
 7. Dbanie o estetykę i sprzęt świetlicy.

 

 1. VI.             PRAWA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY: 

 

 1. W przypadku, gdy uczeń nie przestrzega ustalonych zasad i reguł oraz łamie regulamin świetlicy, na wniosek wychowawcy, dyrektor szkoły może wykreślić ucznia z listy świetlicy. 

 

 1. VII.          OBOWIĄZKI  I PRAWA WYCHOWANKA ŚWIETLICY:

 

 1. Przestrzeganie regulaminu i określonych zasad.
 2. Informowanie wychowawcy świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
 3. Kulturalne zachowanie się, współdziała nie w grupie.
 4. Informowanie wychowawcy o każdym wypadku i złym samopoczuciu.
 5. Rozwijanie swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
  1. Szacunek i życzliwe traktowanie ze strony wychowawcy i innych nauczycieli oraz pracowników szkoły.
  2. Właściwie zorganizowana opieka i bezpieczeństwo.

 

 

 

Wychowawca świetlicy: Barbara Redlicka,

 

                                         Mariola Szumacher,

 

                                         Ewelina Bednarska

 

                                   

 

Regulamin został omówiony i uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/I2020/2021 z dnia 9.09.2020 r.