DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu.

 

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-04

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 


  • Część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 


  • Filmy nie posiadają informacji dla osób głuchych.

 


  • Dokumenty archiwalne nie są dostępne.

 


  • Dokumenty PDF nie są edytowalne.

 


  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Antczak.

 

  • E-mail: m.antczak6@wp.pl

 

  • Telefon: 29 7571202

 

Każdy ma prawo:

 

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu

 

  • Adres: ul. Szkolna 3

   07-230 Zabrodzie

 

  • E-mail: psp_zabrodzie@wp.pl

 

  • Telefon: 29 7571202

 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła prowadzi swoją działalność w jednym budynku. Podzielona jest na 3 strefy - sale lekcyjne (parter i piętro), sale dla grup przedszkolnych ze stołówką i kuchnią (parter) oraz sala gimnastyczna z zapleczem. W piwnicy szkoły mieszczą się szatnie i zaplecze techniczne. Szkoła posiada 5 wejść, w tym 2 posiadają podjazy z ograniczoną możliwością korzystania z nich tylko do jednej poziomej strefy budynku - sali gimnastycznej z zapleczem i sanitariatami. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. Przy wejściu głównym działa domofon zapewniający komunikację z jedną salą świetlicową, przedszkolem i sekretariatem. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.